10-njy Pekin halkara çaphana tehnologiýasy sergisinde UP topary

23-25-nji iýun, UP Topary Pekinde geçirilen 10-njy halkara çaphana tehnologiýasy sergisine gatnaşmak üçin BEJING-e gitdi. Esasy önümimiz gönüden-göni ýaýlym arkaly müşderilere önümleri çap etmekdir.Sergi müşderileriň tükeniksiz akymyna geldi.Şol bir wagtyň özünde, kooperatiw öndürijilerine baryp, bazar şertlerini synladyk.Sergi üstünlikli netijä geldi.

Sergi taryhy

CGK Merkezi Komitetiniň we Döwlet Geňeşiniň neşirýat işini güýçlendirmek we Hytaýyň çaphana pudagynyň tehnologiki üýtgemegine we çaphana tehnologiýasynyň ösmegine goldaw bermek baradaky kararyny durmuşa geçirmek üçin 1984-nji ýylda ilkinji Pekin Halkara Geňeşiniň tassyklamagy bilen Halkara söwdany ösdürmek üçin Hytaý Geňeşi we Döwlet ykdysady komissiýasy tarapyndan bilelikde maliýeleşdirilýän Çaphana tehnologiýasy sergisi (Hytaý çap) milli oba hojalygy sergi zalynda üstünlikli geçirildi.Hökümetiň karary bilen Pekinde halkara çaphana tehnologiýasy sergisi her dört ýylda bir gezek geçiriler we dokuz gezek üstünlikli geçirilýär.

Üç onýyllyk synaglardan we kynçylyklardan soň Hytaýyň çaphanasy Hytaýyň çaphana pudagy bilen ösdi we Hytaýyň çap kärdeşleri bilen bilelikde halkara sahnasyna çykdy.Hytaýda çap etmek diňe bir hytaý neşiriniň milli markasy bolman, eýsem dünýä çaphana pudagy üçin hem baýramdyr.

Sergi zaly bilen tanyşlyk

Hytaý Halkara Sergi Merkeziniň täze pawiliony, umumy meýdany 660000 inedördül metr bolan 155,5 gektar meýdany tutýar.I tapgyryň gurluşyk meýdany 355000 inedördül metr, şol sanda 200000 inedördül metr sergi zaly we oňa degişli desgalar, 100000 inedördül metr esasy sergi zaly we 20000 inedördül metr kömekçi sergi zaly;Myhmanhananyň, ofis binasynyň, täjirçilik we beýleki hyzmat ediş desgalarynyň gurluşyk meýdany 155000 inedördül metr.

Hytaýyň halkara sergi merkeziniň täze pawilionynda adamlaryň akymy we harytlaryň (harytlaryň) akymy aýryldy.Sergi zallarynyň arasynda adamlaryň akymy üçin tegelek geçelgäniň ini 18 metrden, sergi zallarynyň arasyndaky logistika geçelgesiniň ini 38 metrden, sergi merkeziniň daşyndaky tegelek şäher ýolunyň giňligi bolsa 40 metrden ulySergi zallarynyň arasyndaky açyk meýdança düşürilýän ýerdir we ini konteýner tirkegleriniň iki taraplaýyn hereketine laýyk bolup biler.Sergi zalynyň içki halkaly ýoly we sergi zalynyň daşarky halka ýoly gulplanmandyr we ýol hereketiniň görkezmeleri aýdyň we düşnüklidir.Ulag akymy esasan sergi merkeziniň paýlaýyş meýdançasynyň golaýynda paýlanýar;Adamlaryň akymy, sergi meýdançasynyň merkezi okundaky üç sany uly paýlaýyş meýdançasynda we sergi meýdançasynyň günorta tarapyndaky dört kiçi paýlaýyş meýdançasynda has köp jemlenendir.Sergi zalynda aýlanýan elektrik gatnaw awtobuslary meýdançalary birleşdirýär.

UP_Group_in_the_10th_Beijing_International_Printing_Technology_Exhibition.


Iş wagty: Apr-06-2022