Flexografiki çaphana senagaty zynjyry barha kämilleşýär we köp ugurly bolýar

Flexografiki çaphana senagaty zynjyry barha kämilleşýär we köp ugurly bolýar

Hytaýyň flexografiki çaphana senagaty zynjyry emele geldi.Içerki we daşary ýurtlardan getirilýän “ädim ätmek” çaphana maşynlary, çap maşyn kömekçi enjamlary we sarp ediş materiallary üçin amala aşyryldy.Bazar bäsleşigi ýeterlik boldy we hatda ak gyzgyn derejä ýetdi.

Flexografiki çaphana senagaty zynjyrynyň möhüm bölegi hökmünde flexografiki plastinkany öndürmek we üpjün etmek tapawutly aýratynlyklara eýedir: flexografiki plastinka önümçiliginiň 80% -den gowragy hünärmen plastinka öndürýän kompaniýalar tarapyndan amala aşyrylýar, şonuň üçin plastinka öndürýän kompaniýalar flexografiki çap etmegiň möhüm bölegi bolup durýar. önümçilik zynjyry.Häzirki wagtda Hytaýda ýüzlerçe iri we kiçi tabak öndürýän kompaniýalar bar, ýöne ýokary hünär derejesi we bazaryň abraýy ýokary bolan 30-dan gowrak plastinka öndürýän kompaniýanyň ýokdugy çak edilýär.Plastinka öndürýän kompaniýalaryň köp bolmagy sebäpli bäsdeşlik barha güýçlenýär, ýöne diňe professional we uly göwrümli plastinka öndürýän kompaniýalar hasam gowulaşarlar.

Flexografiki çaphana pudagynyň kämilleşmegi we diwersifikasiýasy flexografiki çaphana tehnologiýasynyň ösmegine we çykdajylaryň azalmagyna amatlydyr.Şonuň üçin Hytaýyň flexografiki neşiriniň durnukly ösüşi düýpli kepillendirýär.

Fleksografiki çaphana dünýä ineninden bäri yzygiderli täzelenýär: ilkibaşdaky rezin plastinkadan fotosensiw rezin plastinkanyň döremegine, soňra bolsa sanly flexografiki plastinka we sanly proses akymyna çenli;Meýdanyň reňk blok çapyndan başlap, ýarym şekilli çap etmeklige çenli;Tekiz tabakdan iki taraplaýyn ýelimleýji pasta plastinkasyndan ýeňsiz ýeňe çenli, plastinka täzeligini goýmagyň zerurlygy ýok;Ekologiýa taýdan arassa erginleriň ýerine ekologiýa taýdan arassa erginlerden başlap, tabak ýasamaga çenli;Solvent plastinka ýasamakdan başlap, erginsiz plastinka ýasamakdan (suw ýuwmak flexo, termiki plastinka ýasamak tehnologiýasy, lazer göni oýma plastinka ýasamak tehnologiýasy we ş.m.);Dişli hereketlendirijiden fleşografiki press;Pes tizlikden ýokary tizlige;Ordinaryönekeý syýadan UV syýa çenli;Pes simli aniloks rolikinden ýokary simli keramiki aniloks rolikine çenli;Plastiki gyryjydan polat gyryjy;Gaty iki taraply lentadan elastik iki taraply lenta çenli;Adaty söwda nokatlaryndan FM we söwda nokatlaryna, soňra bolsa gibrid barlaglara çenli;Stepdimme-ädim plastinka ýasamakdan flexo awtomatiki plastinka ýasamaklyga çenli;Ekranyň roluna ýeňil agramly ýeňiň ulanylmagy;Pes çözgütden ýokary çözgütli nokat köpeltmek tehnologiýasyna we sanly flexo tekiz ýokarky nokat tehnologiýasyna çenli

Senagatda giňden ýaýradylan “Çap etmegiň üç bölegi, çapyň ýedi bölegi”, deslapky tehnologiýanyň ähmiýetini hakykatdanam görkezýär.Häzirki wagtda flexografiki taýýarlaýyş tehnologiýasy esasan nagyşlary gaýtadan işlemegi we tabak ýasamagy öz içine alýar.Ine, sanly flexonyň tekiz ýokarky nokat tehnologiýasy bilen gysgaça tanyşlyk.Soňky ýyllarda tekiz ýokarky nokat tehnologiýasy flexografiki plastinka ýasamak pudagynda gyzgyn mowzuga öwrüldi.Tekiz ýokarky nokat plastinka ýasamak tehnologiýasy giňden hormatlanýar, sebäbi flexografiki nokadyň durnuklylygyny we yzygiderliligini ep-esli ýokarlandyryp we çap işine çydamlylygy ýokarlandyryp biler.Tekiz söwda nokatlaryny amala aşyrmagyň bäş usuly bar: çakmakdaşyň gapdalynda, Kodakyň NX, Medusanyň lýuks, DuPontyň digiflowy we ASCO-nyň UV UV.Bu tehnologiýalaryň özboluşly aýratynlyklary bar, ýöne goşmaça materiallar ýa-da enjamlar ulanyjylaryň giňişleýin plastinka çykdajylaryna henizem basyş eder.Bu maksat bilen, çakmakdaş, Medusa we DuPont degişli gözleg işlerine maýa goýdy.Häzirki wagtda çakmakdaşyň Nef we FTF plitalary, Medusanyň ITP plitalary, DuPontyň EPR we ESP plitalary ýaly goşmaça materiallaryň ýa-da enjamlaryň kömegi bilen tekiz ýokarky nokat plitalary işe girizildi.

Obýektiw taýdan aýdylanda, içerki flexografiki çaphana tehnologiýasynyň ulanylmagy Europeewropada we Amerikada iň ýokary dereje bilen yzygiderli we sinhron.Hytaýda haýsydyr bir daşary ýurt flexografiki çap tehnologiýasynyň kabul edilmändigi we ulanylmaýandygy hiç hili hadysa däl.


Iş wagty: Apr-06-2022