Flexografiki plastinka bazaryň habardarlygy we kabul edilmegi yzygiderli gowulaşdy

Bazar habardarlygy we kabul edilmegi yzygiderli gowulaşdy

Soňky 30 ýylyň dowamynda flexografiki çaphana Hytaý bazarynda başlangyç ösüş gazandy we esasanam gasynlanan gutular, steril suwuk gaplama (kagyz esasly alýumin-plastmassa gaplaýyş materiallary), dem alýan filmler, belli bir bazar paýyny eýeledi. dokalan matalar, web kagyzy, dokalan haltalar, kagyz käseler we salfetkalar.

Az uglerodly we daşky gurşawy goramagyň umumy tendensiýasynda ýaşyl we daşky gurşawy goramagyň talaplaryna laýyk gelýän flexografiki çap tehnologiýasy möhüm orny eýeledi.Fleksografiki çaphana dünýä çap bazarynda barha artýan paýy eýeleýär.Flexografiki çaphana enjamlarynda we sarp ediş materiallarynda ýurtda we daşary ýurtda çap we gaplaýyş kärhanalarynyň tehnologiki üstünlikleri gaplama we çaphana bazarynyň ýaşyl ösüşine hem kömek edýär.

Flexografiki çap etmekde ulanylýan suwda, alkogolda erän we UV syýa güýçli zäherliligi bolan benzol, efir we keton ýaly erginleri öz içine almaýar we adam bedenine zyýanly agyr metallary öz içine almaýar.Bu artykmaçlyklar çeýe gaplamak üçin ýaşyl daşky gurşawy goramagyň talaplaryny netijeli üpjün edýär we çeýe gaplama bazarynda üns berilýär.UV flexografiki syýa käbir süýt gutularynda we içgi gutularynda giňden ulanylýar.Pes ysy, pes göçüşi we Döwlet Azyk we neşe serişdeleriniň administrasiýasynyň standart talaplaryna laýyk gelýän UV flexografiki syýa kem-kemden synagdan bazara geçýär we geljekde uly ösüş meýdançasy bolar.Suw esasly flexografiki syýa esasan iýmit gaplamak we çap etmek pudagynda ulanylýar.Önümçilik prosesinde ulanylýan çig mal, gap gaplaýyş önümleriniň galyndy galyndylaryny ep-esli azaldyp biljek azyk gaplary gaplaýyş materiallary üçin goşundylary ulanmak üçin arassaçylyk standartynyň degişli düzgünlerine laýyk gelýär.

Fleksografiki çaphana tehnologiýasy, flexografiki materiallaryň we flexografiki materiallaryň başlangyç ösüşinden başlap, flexografiki materiallardan sanly görnüşe çenli, flexografiki materiallardan flexografiki materiallara çenli yzygiderli ulanylýar.

Içerki we daşary ýurtlardaky ykdysady ýagdaýyň täsirinde içerki flexografiki enjamlaryň we sarp edilýän bazaryň ösüş depgini haýallady.Şeýle-de bolsa, ýaşyl çap etmegiň köpelmegi we flexografiki tehnologiýanyň täzelenmegi bilen geljekde flexografiki bazara garaşyp bolar we ösüş perspektiwasy çäksiz bolmaz!


Iş wagty: Apr-06-2022