Biz hakda

UPG nyşany

Kompaniýanyň tertibi

UP Group 2001-nji ýylyň awgust aýynda döredildi, Çap etmek, gaplamak, plastmassa, azyk önümçiligi, enjamlary öwürmek we şuňa meňzeş sarp ediş materiallaryny öndürmek we öndürmek boýunça iň meşhur toparlaryň birine öwrüldi we ýerli we halkara bazarda önümleri Hytaýda gaty meşhurdyr. we birnäçe ýyldan bäri 80-den gowrak ýurda eksport edildi.

Toparyň 15 agzasyndan başga-da, UP topary 20-den gowrak zawod bilen uzak möhletleýin strategiýa hyzmatdaşlygyny ýola goýdy.

UP Toparyň maksady, hyzmatdaşlary, paýlaýjylary we müşderileri bilen ygtybarly we köp ýeňişli hyzmatdaşlygy ýola goýmak, şeýle hem bilelikde öňe gidiş, sazlaşykly, üstünlikli geljegi döretmekden ybarat.

UP Toparyň wezipesi ygtybarly önümler bilen üpjün etmek, tehnologiýalary yzygiderli gowulandyrmak, hiline berk gözegçilik etmek, satuwdan soň hyzmaty wagtynda bermek, täzelenmek we yzygiderli ösdürmek.UP toparyny toplumlaýyn halkara çap we gaplaýyş maşynlary önümçilik bazasyna öwürmek üçin gaýrat etmeris.

IMG_3538

Hyzmatymyz

999
Satuwdan öňki hyzmat

Önümlerimiziň ähli maglumatlaryny we materiallaryny gymmatly müşderilere we hyzmatdaşlara berýäris, olaryň işini we ösüşini goldamak üçin.Şeýle hem, ilkinji birnäçe maşyn üçin artykmaç baha bereris, çap etmek, gaplamak we sarp ediş materiallary üçin nusgalar bar, ýöne ýükleri müşderiler we hyzmatdaşlar çekmeli.

Satuw hyzmaty

Ordinaryönekeý enjamlaryň gowşurylyş möhleti, adatça, goýum alandan 30-45 gün soň.Specialörite ýa-da uly göwrümli enjamlaryň gowşurylyş wagty, adatça töleg alandan 60-90 gün soň bolýar.

Satuwdan soň hyzmat

Önümiň hil kepilligi, Hytaý portundan çykandan 13 aý soň.Müşderilere mugt gurnama we okuw berip bileris, ýöne müşderi gezelenç biletleri, ýerli naharlar, ýaşaýyş jaýy we inerener kömek pullary üçin jogapkärdir.
Müşderiniň nädogry tabşyrmagy sebäpli önüm zaýalanan bolsa, müşderi ätiýaçlyk şaýlarynyň we ýük tölegleriniň we ş.m. çykdajylaryny goşmak bilen ähli çykdajylary öz üstüne almalydyr. mugt çalyşmak

Beýleki hyzmat

Müşderiniň dürli taraplar, şol sanda stil, gurluş, öndürijilik, reňk we ş.m. talaplaryna laýyklykda ýörite önümleri dizaýn edip bileris, OEM hyzmatdaşlygy hem hoşal.

Eksport bazarlary

UP toparynyň önümleri 80-den gowrak ýurda eksport edildi.

Günorta-Gündogar Aziýada onuň önümleri Taýland, Indoneziýa, Singapur, Malaýziýa, Bruneý, Filippinler, Japanaponiýa, Koreýa, Wýetnam, Kamboja, Hindistan, Şri-Lanka, Nepal, Dubaý, Kuweýt, Saud, Siriýa, Liwan, Maldiwler, Bahreýn, Iordaniýa , Sudan, Mongoliýa, Mýanma, Pakistan, Eýran, Türkiýe we Bangladeş.

Europeanewropada önümleri Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Angliýa, Fransiýa, Germaniýa, Italiýa, Ispaniýa, Portugaliýa, Gürjüstanlar, Slowakiýa Finlýandiýa, Polşa, Çehiýa, Russiýa, Ukraina, Belarus, Gazagystan, Özbegistan, Şwesiýa, Bosniýa, Gersegowina we Albaniýa

Afrikada önümleri Günorta Afrika, Keniýa, Efiopiýa, Müsür, Marokko, Al Algerir, Tunis, Madagaskar, Mawritis, Nigeriýa, Piliory kenary, Gana, Mali, Liberiýa we Kameruny öz içine alýar.

Amerikada onuň önümleri ABŞ, Kanada, Meksika, Panama, Kosta Rika, Braziliýa, Argentina, Kolumbiýa, Boliwiýa, Urugwaý, Paragwaý, Çili, Peru, Ekwador we Gondurasy öz içine alýar.

Bu sebitleriň arasynda köp ýyl bäri 46-dan gowrak durnukly paýlaýjy we hyzmatdaşlarymyz bar.

Toparymyz